ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียน

           ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2475  โดยการนำของพ่อท่านขุนกาฬสุวรรณ ธรรมการ อำเภอระโนด  สมัยนั้น  และพระครูตุดปุญญมุนีอุทิศ เจ้าอาวาสวัดสามี  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน มีพระภิกษุเป็นผู้สอน    โดยไม่ได้รับเงินเดือน

          วันที่ 1  สิงหาคม  พ.ศ. 2475  กระทรวงธรรมการได้อนุญาตให้เปิดโรงเรียน เป็นโรงเรียนประชาบาล ต่อมา พ.ศ. 2500 ท่านพระครูตุดปุญญมุนีอุทิศ เจ้าอาวาสวัดสามี ได้สละเงินส่วนตัวสร้างโรงเรียนอาคารเรียน 1 หลัง      เป็นแบบพิเศษ 2 ชั้น 4 ห้องเรียน

          วันที่  24  ตุลาคม 2517  อาคารหลังเดิมชำรุด  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณมาสร้างอาคารเรียน        แบบ ป.1ก ขนาด 5 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 200,000 บาท และทางโรงเรียนก็หาเงินมาสมทบอีก 10,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2518 ใช้เป็นที่เรียนเมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม 2518 

          ต่อมา พ.ศ. 2521 ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว ขนาด 3 ห้องเรียน 1  ห้องพิเศษ

          พ.ศ.  2522  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร  แบบ  017  ขนาด  2  ชั้น  8  ห้องเรียน

          พ.ศ. 2527   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 201/26 ขนาดกว้าง  10 เมตร  ยาว  20  เมตร

          พ.ศ. 2551  ได้สนับสนุนเงินจากชุมชนสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในบริเวณโรงเรียน ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  200  เมตร

พ.ศ. 2552   ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างส้วมแบบ   จำนวน  4  ที่นั่ง

                            – ได้จัดสร้างทางเท้าเข้าห้องส้วม  ความยาว  32  เมตร กว้าง  1.20  เมตร

                            – จัดทำคูระบายน้ำ     ความยาว    200  เมตร

          พ.ศ. 2560  ได้งบจากทางราชการปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์ กันสาดโรงอาหาร ถนน ค.ส.ล.ภายในโรงเรียน และยกระดับทางเท้าอาคารเรียน ๐๑๗ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้

เป็นเงิน  210,600 บาท

          พ.ศ. 2561  ได้งบจากทางราชการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 201/26 ขนาดกว้าง  10 เมตร  ยาว  20  เมตร สร้าง พ.ศ. 2527  เป็นเงิน 136,100  บาท

          พ.ศ. 2564   ได้งบจากทางราชการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้า และเพดานอาคารเรียนแบบ 017        ขนาด 8 ห้อง สร้าง พ.ศ. 2522   เป็นเงิน  499,600  บาท

          โรงเรียนวัดสามี  ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลา 89 ปี

          เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 นางละมุล  ไกรดิษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

            เมื่อวันที่ 1  มีนาคม พ.ศ. 2562  นายปรีชา วุฒิพันธุ์  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยเข้ารายงานตัวรับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

          เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2563 นางละมุล ไกรดิษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563  จนถึงวันที่ 3 มกราคม  พ.ศ. 2564

ปัจจุบันมีนายสุระกฤต  จันทร์ทอง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน ครูทั้งหมด 6 คน  มีนักเรียนทั้งหมด  43 คน

BANNER (2)
BANNER
S__15507476
ยินดีต้อนรับ (4)

Previous
Next