วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

                 โรงเรียนวัดสามี (ปุญญมุนีอุทิศ) มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความรู้  คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

พันธกิจ

  1. จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  2. จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
  4. บริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของชุมชน
  5. นำเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้